Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

OWSiSU

Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez Poltent Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Os. 1 Maja 16 J wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234952, NIP: 6472376000.
 2. Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część umów zawieranych z Poltent Sp. z o.o. i obowiązują obie strony, chyba, że z treści odrębnej pisemnej umowy wynika co innego.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych przez Poltent Sp. z o.o. z przedsiębiorcami, nie będącymi konsumentami w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 4. Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
 5. a) POLTENT – Poltent Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Os. 1 Maja 16J wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234952, NIP: 6472376000,
  b) Klient – kontrahent, nie będący konsumentem w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonujący od POLTENT zakupów produktów, towarów lub usług.
  c) Strony – POLTENT i Klient,
  d) Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług POLTENT,
  e) Towar – produkty, towary sprzedawane przez POLTENT,
  f) Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta przez POLTENT, będące w związku z zawartą umową sprzedaży lub świadczone samoistnie.
  g) Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna, za pośrednictwem której POLTENT realizuje wysyłkę produktów do Klienta.
 6. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 7. Wszelkie zmiany do Umowywymagają pisemnej zgody POLTENT.
 8. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Klienta (w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, regulaminów).
 9. Informacje zamieszczone na stronie internetowej POLTENT pod adresem www.poltent.pl oraz w katalogach, cennikach i prospektach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
 10. Wszelkie informacje udzielane przez POLTENT dotyczące przeznaczenia i zastosowania oferowanego przez POLTENT towaru nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń. POLTENT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego towaru, w szczególności za brak przydatności towaru do potrzeb Kupującego, w tym za jego użycie, przetworzenie czy przechowywanie.
 11. Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi.

II. Zawarcie umowy.

 1. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek:
  a) przyjęcia bez zastrzeżeń oferty handlowej złożonej Klientowi przez POLTENT w terminie ważności oferty,
  lub
  b) złożenia przez Klienta zamówienia (oferty) i złożenia przez POLTENT oświadczenia o jego przyjęciu.
 2. Oferty handlowe składane przez POLTENT są sporządzane w formie pisemnej i doręczane Klientowi pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście oraz są wiążące w okresie podanym w treści oferty. Klient akceptuje ofertę w sposób wskazany w jej treści.
 3. Wprowadzenie przez POLTENT zmian lub uzupełnień do złożonej oferty uznaje się za nową ofertę handlową, która unieważnia wszystkie wcześniej złożone oferty. Przyjęcie przez Klienta oferty POLTENT, a także złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na stosowanie OWS w całości i bez jakichkolwiek modyfikacji.
 4. Klient składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 5. Zamówienie powinno określać: dane Klienta, dane personalne osoby składającej zamówienie, opis przedmiotu zamówienia (np. numer katalogowy produktu, ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów), graficzną wizualizację produktu (określającą kształt, rozmiar, kolorystykę, zdjęcia i teksty wraz z ich umiejscowieniem na produkcie), dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty, proponowany termin dostawy.
 6. Graficzną wizualizację produktu Klient może przygotować samodzielnie do akceptacji przez POLTENT lub wizualizację przygotowuje POLTENT we współpracy z Klientem na etapie ofertowania. Wizualizację danego produktu i jej dwie poprawki, wykonane przez POLTENT na życzenie Klienta, są bezpłatne a każda kolejna zostaje wyceniona wg złożoności projektu przed przystąpieniem do jej wykonania. Klient zobowiązany jest do zapłaty za kolejne poprawki wizualizacji nawet jeśli nie dojdzie do zamówienia produktu.
 7. Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez POLTENT lub przystąpienia do jego realizacji anulowanie zamówienia nie jest możliwe.
 8. Wiążący termin wykonania POLTENT określa w momencie otrzymania od Klienta wszystkich niezbędnych materiałów (zdjęcia, teksty, logotypy itp.) oraz wpływie zaliczki na konto jeśli wymagana).
 9. W sytuacji gdy POLTENT nie będzie mógł zrealizować zamówienia zgodnie z treścią zamówienia Klienta, POLTENT w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia uzgodni z Klientem zakres zamówienia, które zostanie zrealizowane.
 10. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od POLTENT, a dotyczących Klienta, nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, POLTENT może odstąpić od umowy z Klientem w całości lub w części. POLTENT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą z tego tytułu  szkodę po stronie Klienta.
 11. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, wszczęcia postępowania układowego lub podjęcia decyzji o likwidacji Klienta lub faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia działalności, POLTENT ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

III. Cena i warunki płatności.

 1. Ceny towarów w cennikach POLTENT są podawane w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej.
 2. Cena towaru podawana w cennikach, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku gdy cennik, oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera ceny w walucie obcej:
  a) przeliczenie na PLN zawarte w ofercie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma charakter wyłącznie informacyjny,
  b) Klient może otrzymać fakturę VAT w walucie obcej albo w PLN. W przypadku gdy faktura VAT dla oferty lub zamówienia, zawierających ceny w walucie obcej, wystawiana jest w PLN, przeliczanie cen z oferty lub zamówienia na PLN dokonywane jest wg kursu średniego sprzedaży dewiz NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 4. Płatność musi być dokonana w walucie zgodnej z fakturą sprzedaży VAT.
 5. Płatność uważa się za dokonaną w dniu uznaia rachunku bankowego POLTENT.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej, na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Jeżeli klient nie wskaże innego adresu poczty elektronicznej, za właściwy uznaje się adres e-mail z którego prowadzona była korespondencja w sprawie zamówienia.
 7. W przypadku wystawienia przez POLTENT faktury VAT korygującej, Klient zobowiązuje się do podpisania kopii tej faktury i odesłania jej do POLTENT.
 8. W przypadku opóźnienia się Klienta z zapłatą całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, POLTENT ma prawo do naliczenia Klientowi odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 30 dni, POLTENT:
  a) przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej, obciążając Klienta jej kosztami.
 10. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej, POLTENT ma prawo do wstrzymania wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży czy świadczenia usług (w tym z wydaniem towaru Klientowi oraz wykonania usługi) do czasu uregulowania przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, do odstąpienia od tych umów oraz prawo do odmowy przyjmowania kolejnych zamówień.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Klienta z jego zobowiązań, POLTENT zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.
 12. POLTENT ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Klientem umów, w szczególności w zakresie zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet długu najdawniej wymagalnego, czy odsetek.
 13. Klient może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością POLTENT tylko za zgodą POLTENT wyrażoną na piśmie.

IV. Warunki dostawy, wydanie i odbiór towaru.

 1. Termin i miejsce realizacji umowy będzie każdorazowo uzgodnione przez strony. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach są przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami, każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana
  przez POLTENT.
 2. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu ponosi POLTENT, a koszt rozładunku spoczywa na Kliencie, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru.
 3. Transport towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, następuje za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W tym przypadku towar zostaje wydanyw momencie powierzenia towaru przewoźnikowi. Brak informacji w zamówieniu o wyborze przewoźnika przez Klienta rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym POLTENT na stałe współpracuje.
 4. POLTENT może dostarczyć Klientowi towar na adres wskazany w zamówieniu samodzielnie, po potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika POLTENT takiej możliwości. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z POLTENT na Klienta z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
 5. Transport towaru realizowany jest do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Klient.
 6. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za towar i
  transport.
 7. POLTENT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełnił wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisał protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie powiadomi o tym fakcie POLTENT zgodnie z Pkt. IV ust. 11.
 8. W przypadku złożenia zamówienia i nieodebrania towaru lub odebrania go w innym terminie, co skutkuje naliczeniem przez przewoźnika dodatkowych kosztów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika (np. koszty przechowywania, ponownego dostarczenia).
 9. POLTENT nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:
  a) opóźnienie w dostawie powstało z winy przewoźnika,
  b) spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez POLTENT, o którym mowa w pkt. III ust.9-10 niniejszych OWS.
 10. W chwili odbioru towaru / przesyłki z towarem Klient zobowiązuje się do:
  a) starannego zbadania jego opakowania pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz do zbadania towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych), a także pod względem zgodności ze specyfikacją określoną w ofercie/ zamówieniu.
  b) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody, w którym odnotuje wszelkie braki lub uszkodzenia towaru.
 11. Podpisanie dowodu dostawy / listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki z treścią listy kompletacyjnej dostarczonej wraz z towarem, a tym samym jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez POLTENT
 12. Klient nie może się zwolnić z obowiązków, o których mowa w ust. 11 oraz od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Klient na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania oględzin, o których mowa w ust. 11, zobowiązany jest jednak do podpisania dowodu dostawy / listu przewozowego.
 13. W przypadku dostaw, których sprawdzenie w obecności kuriera/dostawcy byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Klient jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia POLTENT ewentualnych braków ilościowych niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu następującym po dniu przyjęcia dostawy.
 14. Jeżeli Klient przetworzy towar w jakikolwiek sposób, POLTENT zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 15. Brak przydatności towaru do potrzeb Kupującego nie stanowi braku jakościowego towaru.
 16. Uprawnienie Kupującego do zgłoszenia roszczeń z tytułu braków jakościowych dostarczonych towarów wygasa z upływem 14 dni licząc od dnia ich wykrycia.
 17. Zgłoszenie braków jakościowych towaru oraz czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia przez POLTENT nie jest podstawą do odroczenia terminu płatności za towar i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

V. Gwarancja, rękojmia. 

 1. Gwarancja na sprzedane przez POLTENT urządzenie może być udzielona Klientowi przez POLTENT na zasadach szczegółowo określonych w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru lub umieszczonej na stronie internetowej POLTENT pod adresem www.poltent.pl.
 2. POLTENT jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili jego wydania.
 3. W odniesieniu do umów zawartych w oparciu o niniejsze OWS wyłączona jest rękojmia określona w przepisach Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie odpowiedzialności POLTENT z tytułu rękojmi nie ma jednak zastosowania do umów zawieranych po dniu 1 stycznia 2021r. przez POLTENT z osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 556(4) k.c.).
 4. POLTENT ma prawo wstrzymać się z wykonaniem czynności gwarancyjnych do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności wobec POLTENT.
 5. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, stosuje się do umów zawieranych po dniu 1 stycznia 2021r. przez POLTENT z osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klient taki ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z POLTENT na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć w terminie 14 dni od objęcia przedmiotu umowy w posiadanie przez Klienta lub inną wskazaną przez niego osobę trzecią, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

VI. Siła wyższa, odpowiedzialność.

 1. POLTENT nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
 2. Klient zobowiązuje się do wyłączyć POLTENT ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich za naruszenie ich praw.
 3. POLTENT nie odpowiada za treść wydruków zleconych i zaakceptowanych przez Klienta.
 4. Odpowiedzialność POLTENT za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia lub wartości usługi, której roszczenie dotyczy.
 5. POLTENT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie opracowania i dokumenty, które Klient otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Klient może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
 2. Klient wyraża zgodę na użycie zdjęć produktów wyprodukowanych dla niego przez POLTENT w celach marketingowych, informacyjnych oraz jako próbki możliwości technicznych POLTENT.
 3. Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, powinny być, pod rygorem nieważności doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji Stron.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby POLTENT.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 30.12.2020 roku.